Laatst gemeten watertemperatuur: 21.4 °C op 04-06 07:31

UPDATE Coronavirus (COVID-19)

15 mei 2020

Beste leden,

Afgelopen vrijdag 8 mei is het protocol “Verantwoord Zwemmen” gepubliceerd. Dit protocol is tot stand gekomen en opgesteld door de samenwerkende partijen in de zwembranche, in samenspraak met het RIVM. Het protocol zorgt ervoor dat daar waar mogelijk – onder strikte voorwaarden – weer op een veilige en verantwoorde manier kan worden genoten van de zwemsport/zwembaden. Alle zwembadinrichtingen zullen zich moeten houden aan deze voorwaarden en zullen hier ook op moeten handhaven.

Zwembad Jekerdal zal pas open kunnen als de benodigde maatregelen die hiervoor getroffen dienen te worden realiseerbaar zijn, en als de gezondheid van iedereen die ons zwembad bezoekt afdoende is gewaarborgd. Als bestuur zijn wij aan het bekijken hoe wij als Zwembad Jekerdal – opererende met uitsluitend vrijwilligers – aan de strikte voorwaarden kunnen voldoen. Wij merken hierbij op dat veiligheid voor eenieder en draagvlak van onze actieve vrijwilligers en leden voorop staat.

Rekening houdende met bovenstaande verwachten wij dat een eventuele opening niet eerder zal plaatsvinden dan aanvang juli. Wij streven ernaar om een definitief besluit midden juni met jullie te delen. Als er tussentijds nieuws is melden we dit.

De vrijwilligersdiensten gedurende de sluiting komen derhalve te vervallen.
Wanneer het zwembad weer open gaat, zijn vanaf dat moment de ingeroosterde leden ook weer verplicht om hun diensten in te vervullen.

Hartelijke groet,
Het bestuur van Vereniging Zwembad Jekerdal

UPDATE Coronavirus (COVID-19)

7 mei 2020

Beste leden,
Gisteren heeft de overheid haar “corona-routekaart” voor de komende maanden gepresenteerd. Op hoofdlijnen is toegelicht hoe Nederland langzaam uit de intelligente lockdown zal komen. Als Zwembad Jekerdal volgen we deze ontwikkeling op de voet, meer specifiek bekijken welke gevolgen de nieuwe – nog te publiceren – richtlijnen hebben voor ons recreatieve zwembad. Op dit moment zijn nog veel zaken onduidelijk en kunnen wij nog geen antwoord geven over een (eventuele) opening en zo ja, wanneer en onder welke voorwaarden. De komende dagen hopen wij hier meer duidelijkheid over te krijgen en zullen wij dit ook zo spoedig mogelijk met jullie communiceren. Wij willen wederom een weloverwogen besluit nemen, waarbij het respecteren van de richtlijnen, veiligheid en draagvlak voorop staan.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Zwembad Jekerdal

Update Coronavirus (Covid19)

UPDATE Coronavirus (COVID-19)
23 april 2020

Beste leden,

Na de update van het kabinet mbt de maatregelen aangaande het Coronavirus op 21 april jongstleden, handhaven we eerdere berichtgeving dat Zwembad Jekerdal in ieder geval tot 1 juni gesloten zal blijven. We zijn met o.a. de Provincie in overleg om de voorwaarden voor opening – indien groen licht – daar waar mogelijk in te vullen. Verder hebben we moeten besluiten na eventuele opening voorlopig geen fysiek ledenspreekuur en ook geen verkoop van introductiekaartenverkoop te faciliteren, omdat we de veiligheid van onze vrijwilligers en onze leden niet kunnen waarborgen. Daarnaast denken we ook al na hoe we Zwembad Jekerdal – daar waar mogelijk – na eventuele openstelling in kunnen richten voor een 1,5 meter afstand omgeving.

Met vriendelijke groet,
het bestuur van Jekerdal

Coronavirus

Beste leden,

Afgelopen maandag heeft het kabinet extra maatregelen bekend gemaakt om de verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) zoveel mogelijk te beperken. Dit betekent voor Zwembad Jekerdal dat wij de opening moeten uitstellen en zeker tot 1 juni gesloten zijn.

We benoemen in het kader van de veiligheid en wettelijke verplichting dat we tevens nog een praktische uitdaging hebben omdat de badmeesters en coördinatoren nog niet gecertificeerd zijn voor de start van het nieuwe seizoen.  Door de COVID-19 maatregelen gaan de benodigde opfrisuurtjes zwemvaardigheid en de resterende EHBO/BHV cursussen niet door. We kunnen deze pas weer oppakken als mensen weer bij elkaar mogen komen. Voor de EHBO/BHV zijn we aan het kijken voor een alternatieve oplossing. We zijn ook in gesprek met gemeente en provincie hoe hier mee om te gaan.

Voor vragen kan een mail gestuurd worden naar algemenezaken@jekerdal.nl

Lees hieronder de maatregelen van de overheid: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/23/aangescherpte-maatregelen-om-het-coronavirus-onder-controle-te-krijgen

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Jekerdal

Nieuw seizoen 2020

De mensen die nu nog op de wachtlijst staan willen wij streng adviseren om hun e-mailadres en telefoongegevens up-to-date te houden.
Ook dit jaar bleken er e-mailadressen en telefoonnummers in de wachtlijst voor te komen die niet meer kloppen. Hierdoor ontstaat voor de vrijwilligers van de ledenadministratie een hoop extra werk om deze wachtlijstleden alsnog te kunnen bereiken. Wanneer wij geen contact met u kunnen maken, zullen uw gegevens op de wachtlijst worden bevroren.
Ook voor de leden in het definitieve ledenbestand is het belangrijk dat hun e-mailadres ten alle tijden up-to-date is.
Een ieder kan dit zelf verwerken in haar/zijn wachtlijstpagina c.q. persoonlijke pagina door in te loggen via de website.

Mocht u er echt niet uitkomen dan is de ledenadministratie ten alle tijden bereid u daarbij te adviseren c.q te helpen.
Dit kan per e-mail aan <ledenadmin@jekerdal.nl>

 

Wat kost een nieuwe toegangspas?

Bij nieuwe pasfoto, nieuw Huishoudennummer (na afsplitsing), verlies, diefstal of beschadiging van het toegangspasje is de vervangingsprijs 5 euro. (alleen pinnen).
Dit geldt niet voor kinderen ( t/m 5 jaar) die een “Winnie de Poeh” foto hebben en vanaf hun 6e jaar een pasje met eigen foto nodig hebben. Nieuwe pasjes voor deze kinderen blijven gratis bij omzetten t/m hun 7e jaar. Na de 8 jarige leeftijd kost ook deze omwisseling 5 euro. Wees dus op tijd met het vervangen van deze pasjes.

Leden- en Wachtlijstadministratie. Zijn uw gegevens nog up to date?

Zijn uw gegevens nog up to date?

Als Leden- en Wachtlijstadministratie worden wij regelmatig geconfronteerd met verouderde gegevens. Telefoonnummers, e-mailadressen en rekeningnummers zijn veranderd en die wijzigingen zijn niet bij ons doorgegeven. Gevolg, u als lid bent voor ons onbereikbaar,  want uw gegevens zijn niet meer actueel. Voor een aantal leden heeft dat afgelopen jaar tot royement geleid en voor wachtlijstleden een gemiste kans om op de actieve lijst te komen.

Voorkom dus erger en zorg ervoor dat uw gegevens op uw persoonlijke pagina up tot date zijn en vooral blijven. Dat is uw verantwoordelijkheid en dat kunt  u helemaal zelf doen op uw persoonlijke ledenpagina. Controleer dus regelmatig of alles nog klopt.

Daarnaast komt het nog vaak voor dat kinderen, die de vijf jarige leeftijd zijn gepasseerd, nog steeds met een Winnie de Pooh foto op hun pasje binnenkomen. Deze pasjes moeten tijdens een van de ledenspreekuren voorzien worden van een gelijkende pasfoto.

Ook komen wij mensen tegen die zich op de wachtlijst inschrijven, maar vergeten hun inschrijfgeld te betalen. Let wel, de betalingsdatum geldt als definitieve inschrijving en niet het ontvangen van uw inschrijfformulier!!!
Is de betaling niet binnen 3 weken na ontvangst van uw inschrijfformulier op onze rekening gestort, dan worden uw gegevens van inschrijving weer verwijderd!!

De ledenadministratie
<ledenadmin@jekerdal.nl>

Zwembad Jekerdal