Laatst gemeten watertemperatuur: 21.4 °C op 04-06 07:31

kort uit het bestuur

Onderstaande is een verkorte weergave van de belangrijkste onderwerpen die in de maandelijkse bestuursvergadering aan bod komen. Deze pagina wordt elke maand na de vergadering bijgewerkt. Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van onderstaande mail deze dan naar de ledenadministratie, zie pagina [Contact]

– juli 2018

VACATURE BESTUURSFUNCTIE

In november verloopt de eerste termijn van de secretaris. Zij zal haar werkzaamheden daarna niet meer voortzetten.

De taken van de secretaris bestaan, onder andere, uit het opstellen van de agenda, het notuleren tijdens vergaderingen, opstellen van de nieuwsbrief, reserveren van locaties, postbehandeling enz. Leden die belangstelling hebben voor deze functie vragen wij dit uiterlijk 31 augustus kenbaar te maken via het e-mailadres: bestuur@jekerdal.nl. Graag een motivatiebrief en een kort CV mee sturen. De brieven zullen tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering op 5 september besproken worden.

Bestuursleden verbinden zich – in beginsel – voor een termijn van 2 maal 3 jaar. Er wordt één keer per maand vergaderd (de eerste woensdag van de maand) en er zijn jaarlijks twee ALV’s (november en mei)

– juli 2017

– zoals toegezegd tijdens de vorige ALV zal er een inloopbijeenkomst georganiseerd worden waar de leden inzage hebben in het plan voor de zwembad verwarming. Deze inloopavond zal zijn op 23 oktober 2017 van 19-20.30 uur. Locatie volgt nog;

–  het bestuur heeft ingestemd met een plan om een zwemvierdaagse te organiseren voor de leden van ons bad. Deze zwemvierdaagse zal gehouden worden van 5 tot en met 8 september 2017 van 17.00 – 20.00 uur. Nadere invulling volgt.

— juni 2017 —————————————————————————————————–
– vanwege onduidelijkheid over het wel of niet onder de brug mogen verblijven nogmaals de afspraak: onder de brug verblijven is te gevaarlijk en wordt niet toegestaan. Natuurlijk kan er wel via de zijkanten van het ene naar het andere bad worden gezwommen. Hier zal extra toezicht op zijn;
– er zijn klachten binnengekomen over ongewenst gedrag, zoals ongevraagd ballen uit tuinen halen en blowen op het terrein. Als vereniging willen we zo weinig mogelijk overlast bezorgen en hebben we afspraken gemaakt en huisregels opgesteld. De coördinatoren zullen hier toezicht op houden. Ook zullen alle leden binnenkort een email ontvangen waarin ongewenst gedrag maar ook fraude aan de orde komen.

— maart 2017 ————————————————————————————————–
De incasso van de contributie voor 2017 wordt eind maart uitgevoerd.
In de najaarsvergadering zal het bestuurslid Ledenadministratie afscheid nemen. De vacature zal tijdig op de site worden geplaatst.
De ALV voorjaar 2017 zal plaatshebben op maandag 15 mei a.s. om 20.00.

— november 2016 ————————————————————————————————–
Na een selectieprocedure waarin met diverse kandidaten is gesproken, zal het bestuur Catelijne Buursink bindend voordragen als nieuw bestuurslid. Indien zij gekozen wordt, zal ze de vacature bestuurslid badmeesters en coördinatoren invullen. Vanaf dit seizoen wordt aan de badmeesters en coördinatoren aangeboden de training Levensreddende handelingen/EHBO. Het grote onderhoud aan het grote bad verloopt voorspoedig.

— oktober 2016 ————————————————————————————————–
Inmiddels is er begonnen met een grondige opknapbeurt van het bad. De verwachting is dat dit enige weken zal duren. Om het e.e.a. te faciliteren zal er een tijdelijke, voor de duur van de werkzaamheden, tent over het bad worden geplaatst.
Gelet op de voorgestelde begroting en het meerjaren onderhoudsplan zal het bestuur tijdens de komende ALV voorstellen om de contributie volgend seizoen niet te verhogen.

— september 2016 ————————————————————————————————-
ALV en Onderhoud

  • De jaarlijkse najaarsvergadering voor de leden is gepland op maandag 21 november 2016 in het Stayokay in Maastricht vanaf 20.00 uur.
  • In oktober 2016 zal begonnen worden met het groot onderhoud aan het bad.

— Juni 2016 ————————————————————————————————-
vacature bestuur

Het bestuurslid Badmeesters en coördinatoren heeft aangegeven te willen stoppen met haar bestuursfunctie. Het bestuur zal op de ALV in november een nieuw bestuurslid voordragen. De vacature zal op de website worden geplaatst en ook per mail aan de leden worden gestuurd zodat belangstellenden kunnen reageren.
het bad
Het bestuur is gestart om via systeemgericht toezicht te monitoren of we in control zijn. Er is inmiddels een audit geweest van het bad. Deze audit kan worden gezien als een soort nulmeting: hoe staan we ervoor. Uit deze audit kwam een klein aantal kleine punten naar voren die voor verbetering vatbaar zijn. Er is inmiddels een plan van aanpak opgesteld om deze punten aan te pakken. Naar verwachting zal dit er toe leiden dat wij een positief advies krijgen en het zwembad een keurmerk krijgt!

— April 2016 ————————————————————————————————-
Kantine
Marlies zal in elk geval dit seizoen en volgend seizoen doorgaan met het uitbaten van de kantine. Ze heeft de uitvoering, voor haar, organisatorisch veranderd. De kantine wordt vanaf dit seizoen uitgebaat door “Cafezaal ’t Voske VOF, tevens handelend onder de naam Kantine Zwembad Jekerdal en E.M.H. Ruyters.

Varia
Atletiek Maastricht heeft toestemming gevraagd en gekregen om het zwembad op 4 september a.s. van 0800 uur tot 10.00 uur te gebruiken voor een clubtriatlon. Zij zullen zelf voor de benodigde vrijwilligers zorgen.
Het bestuur heeft helaas moeten besluiten om een badmeester, tevens aspirant-lid, terug te plaatsten naar de wachtlijst omdat deze niet voldeed aan de vereisten.
De papieren versie van de voorjaars-nieuwsbrief wordt op korte termijn bij de huishoudens bezorgd. De huishoudens kunnen de nieuwsbrief ook digitaal lezen op de website, op hun persoonlijke pagina, rechts-midden.

 

— 2 maart 2016 ———————————————————————–
De scheur in het bad is inmiddels gerepareerd. Het bad kan nu tijdig in orde worden gemaakt voor de opening.
Kantine
De kandidaten waarmee het bestuur graag nader in gesprek wilde gaan om verder te praten over het uitbaten van de kantine hebben om diverse redenen afgehaakt. Dit seizoen zal Marlies en haar ploeg gewoon nog de kantine uitbaten.
Overig
De contributie wordt deze maand afgeschreven. De ledenadministratie zal heel alert zijn op storneringen. Op korte termijn zullen de leden bericht krijgen, dat zij hun beschikbaarheid voor het uitvoeren van het vrijwilligerswerk kunnen opgeven.

— 3 februari 2016 ———————————————————————–
Staat van het bad
Inmiddels is opdracht gegeven om de scheur in de muur van het bad te repareren. Zoals eerder bericht zijn met dit herstel aanzienlijke kosten gemoeid.
Kantine:
Uit de reacties van geïnteresseerden is een selectie gemaakt voor het voeren van gesprekken. Met vier kandidaten zijn gesprekken gevoerd. Deze gesprekken zijn in alle gevallen plezierig verlopen. Op basis van deze gesprekken en het profiel zoals het bestuur dat van de nieuwe uitbater voor ogen heeft zal met twee kandidaten verder worden gesproken.
ALV
Op 9 mei 2016 om 20.00 uur zal de voorjaars ALV worden gehouden in de kantine van het zwembad.

— 12 januari 2016 ———————————————————————–
Kantine:
zoals tijdens de laatste ledenvergadering is bericht heeft de huidige uitbater van de kantine verzocht het contract te beëindigen. Het bestuur heeft belangstellenden uitgenodigd te reageren. Er hebben zich inmiddels enkele belangstellenden gemeld. Aanmelden kan tot en met 16 januari a.s. waarna het bestuur gesprekken zal gaan voeren met potentiële kandidaten.

Staat van het bad:
een deel van de muur van het bad is uitgegraven en een duidelijke scheur is zichtbaar. Deze scheur moet dringend gerepareerd worden. De hoogte van de herstelkosten van die muur zijn op dit moment nog onvoldoende duidelijk. Het bestuur vindt het financieel niet verantwoord om op dit moment daarom grote uitgaven te doen voor verwarming van het bad. Bij de verdere besluitvorming over de uitvoering van de verwarming zal de klankbordgroep worden betrokken.

Zwembad Jekerdal